شماره تلفن تماس داخلي پرسنل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز

دبيرخانه 

   آقاي جوادي  :  253

   آقاي قياسوند  :  104


روابط عمومي 

   آقاي دانشمند خسروي  : 22924958

 

دبير هيات تشخيص مشاغل سخت و زيان آور

   آقاي کريمي: 254

 

امور مستمري بگيران 

   آقاي جواهري   : 206

   آقاي بريماني  :  209

 

امور فني 

مسئولين شرکت (سوابق اعضا)

   خانم علي محمدي  :  258

   آقاي طالبي (اعضاي خويش فرما) :  251

   آقاي کريمي  :  254

پيگيري فايل و ايميل هاي ارسالي

    خانم کريمي  : 257

سوابق انتقالي از تامين اجتماعي و ساير صندوق ها به صندوق 

    خانم کريمي  : 257

امور بازنشستگي 

   خانم کريمي :  257

دبير هيات تشخيص بيمه بيکاري 

   آقاي بازيار:  135

امور نقل و انتقال سوابق و استرداد 

   آقاي بازيار  :  135

مسئول حساب شرکت ها

   آقاي زين الديني : 133

 

امور مالي 

پرداحت حقوق مستمري و مقرري بيکاري

   آقاي کياني  :  161

محاسبه سوابق و دريافت و پرداخت سوابق 

   خانم گنجي  :  159

وام خريددين و قرض الحسنه 

   خانم آزاد  :  155

کسور شرکت ها 

   آقاي مرادي  :  157

حساب شرکت ها

   آقاي اميري  :  148

امور سهام بساک 

   آقاي توکلي  :  112

 

وام مسکن 

   خانم عادلي  :  142

صدور چک 

   آقاي شگرف  :  144

امور بيمه و سهام بورس 

   آقاي ظفري  :  149

 

مسئولين دفاتر

   خانم مهدي پور(مديريت)  :  22924959

   خانم نکورفتار (مديريت) : 22924958

   خانم عادلي (امور مالي) :  142


 


 


  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 1073 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 3485 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 160401 مرتبه