آرمان ها و ديدگاه هاي صندوق
تأمين و برقراري حقوق و مزاياي مطلوب و مناسب و در سطح و شأن انساني در ايام بازنشستگي و از کارافتادگي اعضا و حقوق وظيفه بازماندگان آنان ، با احترام به حقوق آنان از طريق نهادينه کردن روشهاي مدرن عملياتي و اجرائي مناسب ، با اين اميد و باور که نتايج چنين تفکر و عملکردي ، همانا برداشتن گام هاي مثبت از ديدگاه هاي مختلف در جهت خدمت به انسان و جامعه کشورمان مي باشد و اين صندوق بدين وسيله از بعد ايجاد انگيزه مثبت و افزايش اميد به زندگي و آينده را با ايمان به فکر و کار و تلاش صادقانه در بخشي از کارکنان اين مرز و بوم دنبال مي کند .
.
تاريخچه
صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز پس از مطالعات عميق علمي و اصول بيمه گري توسط کارشناسان خبره از سال 1355 پس از طي تشريفات قانوني لازم بر اساس ماده 2 قانون تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي کشور و مصوبه شوراي عالي تامين اجتماعي و موافقت نامه تشکيل صندوق به عنوان مؤسسه اي غير انتفاعي ثبت و به منظور تامين و برقراري حقوق بازنشستگي ازکارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته فعاليت خود را آغاز نمود.تغييرات لازم در اساسنامه و آئين نامه بازنشستگي صندوق در طول ساليان به منظورتوسعه دامنه فعاليت و جذب اعضا جديد منطبق با قوانين موضوعه کشور انجام پذيرفته است.
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 107 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 3616 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 94228 مرتبه